banner_nutrifibre-edit!

Dyrkningsvejledning

Et optimalt resultat forudsætter, at NutriFibre®-marken passes anderledes end sædvanlige rajgræs­marker. Den følgende vejledning for klargøring af marken, optimal jordbundstype, optimal gødskning og korrekte høstmetoder vil bidrage til et højt grovfoderudbytte. Denne NutriFibre®-dyrknings­vejledning rummer de nødvendige oplysninger til at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre®-græs.

Marken

Krav til marken

Ukrudtspres

Vælg en mark med lavt ukrudtspres eller anlæg et falsk såbed.

Jordbundsstruktur (1) Løsn jordbunden i dybden, så rødderne har mulighed for at vokse dybt.
Jordbundsstruktur (2) Anlæg et fint, fast såbed.

 

Udsåning

 

Krav til udsåning

Udsåningsperiode Marts - april og august - september
Jordbundstemperatur > 12 °C
Såtæthed* 50 - 60 kg/ha
Sådybde 0.5 - 1.5 cm 
Rækkeafstand

< 8 cm

*Hvis ikke blandingen indeholder kløver, kan der tilsættes 6-8 kg rødkløver eller 2-3 kg hvidkløver.

Etablering

Pleje efter udsåning

    Tid for etablering

Vital med NutriFibre® etablerer sig langsomt , da det først opbygger etdybt rodnet, som medvirker til en fremragende tørketolerance.

Pleje efter udsåning (1)

Sprøjt mod bredbladet ukrudt, når græsset er > 5 cm.

Pleje efter udsåning (2)

Udkør ikke gylle eller husdyrgødning i perioden mellem udsåning og første slåning.

Første slåning efter udsåning Græsset slås første gang efter udsåning, når det er højst 15 cm.
Vedligeholdelse om efteråret

Græssets optimale stublængde på 9-10 cm skal være nået før vinteren.

Gødskning

Gennemsnitligt gødningsbehov* per slåning per hektar

Nitrogen (N) 90 kg
Phosphor (PO4) 30 kg
Kalium (K2O) 96 kg
Magnesiumoxid (MgO) 10 - 28 kg
Calciumcarbonat (CaCO3) 320 kg årligt

*De præcise mængder afhænger af land og landsdel. Analysér jordbunden og udarbejd en gødskningsplan.

 

Høst

 

Anbefalet høst

Høsttidspunkt 3000 - 3500 kg tørstof/ha
Slåhøjde > 8 cm
Slåinterval 4 - 5 uger
Markperiode

Vital med NutriFibre® tørrer hurtigere end alm. Rajgræs. Slå markerne med NutriFibre® til sidst, og start med at indsamle hø på dem først.

Ensilering < mindst 30-35 % tørstof for at forhindre mugdannelse.
Inokula Optimal konservering opnås ved at anvende ensilage inokula.

Udbytte

Tørstofudbytte*

Tørstofudbytte første år

2 - 12 t/ha

Tørstofudbytte andet og efter­følgende år

Op til 18 t/ha

*Afhængigt af pleje og gødskning.

tilbage