LMT - Less Mowing Technology

Nøglen til succes i blandinger som Mow Saver og Low Maintenance er LMT-teknologi – Less Mowing Technology. Gennem omfattende flerårige forsøg er hele Barenbrugs sortsportefølje blevet screenet for en række vækstegenskaber. LMT er baseret på den gennemtænkte kombination af lav afklipsproduktion (biomasse) og lav væksthøjde som følge af langsom genvækst. De sorter som lever op til disse egenskaber, bærer LMT-logoet og anvendes i blandingerne Mow Saver og Low Maintenance.

LMT - Less Mowing Technology

 

Gennem flerårige forsøg på det italienske forskningsinstitut Landlab i Vicenza har man undersøgt både væksthøjde og biomasseproduktion hos Lolium perenne, Poa pratensis og Festuca arundinacea. Et par år senere blev de samme undersøgelser foretaget af Barenbrug Research i Holland for Festuca rubra spps. Analyser af den akkumulerede højde og afklipsproduktion over en vækstsæson har vist, at disse to faktorer har en positiv korrelation. Det betyder, at man fremover ved en enkelt græshøjdemåling af en sort med stor sikkerhed kan konkludere, at sorten også producerer en lille mængde biomasse.

 

Biomassen

er bestemt for en lang række sorter to steder i Europa. Diagrammet nedenfor viser en oversigt over de sorter af Lp, Pp og Fr, hvor den akkumulerede biomasse er blevet bestemt. Sorter der producerer en stor mængde afklip, har indeks 100. Jo lavere indeks (< 100), jo mindre afklip producerer sorten. En sort med indeks 62 producerer således op til 38 % mindre biomasse end en sort med indeks 100.

 

I tabellen nedenfor ses en oversigt over de samlede friske afklipsmængder af alm. rajgræs-sorter, som er målt i vækstsæsonerne 2013 og 2014.

 

 

Væksthøjde er det andet kriterie i LMT. En sort med en overvejende lav vækstform forbliver ligeledes lav.

 

I tabellen herunder ses en oversigt over den akkumulerede klippehøjde for en række rødsvingelsorter. I forhold til sorten med den største klippehøjde på indeks 100 har sorten med den laveste væksthøjde indeks 77 – svarende til en reduktion på 23 %.

 

I diagrammet herunder ses en oversigt over de samlede væksthøjder gennem hele vækstsæsonen. Jo lavere indeks, jo langsommere er genvæksten og dermed også væksthøjden

 

Betegnelsen LMT

En sort kan få betegnelsen LMT, hvis både væksthøjde og biomasseproduktion er mindst 20 % lavere end referencesorten, som er anvendt i forsøget. For rødsvingel er f.eks. Barustic anvendt som referencesort, hvilket resulterer i en væksthøjdereduktion på 23 % hos Bargreen. Hos alm. rajgræs er fordelen endnu større – her opnås en afklipsreduktion på næsten 40 %.

Mow Saver-blandingen indeholder 100 % LMT-sorter, som sikrer en fordel/besparelse på mindst 35 %.

 

Hvordan foregår LMT-undersøgelserne?

LMT er udviklet på det uafhængige forskningslaboratorium Landlab i Vicenza (Italien). Her blev et antal forsøgsarealer bestående af striber og kvadratiske felter tilsået med Barenbrug plænegræs. Formålet med forsøget var at bestemme sorternes friske afklipsmængde (biomasse) og væksthøjde. Biomassebestemmelserne fandt sted på striberne, og væksthøjden blev målt på de kvadratiske felter.

 

 

Billederne herunder viser klippearbejdet i forbindelse med biomassebestemmelsen.

Forsøgsopstilling i forbindelse med biomassebestemmelsen.

 

Højdebestemmelse med en såkaldt "falling disc meter"

 

 

 

 

 

 

 

tillæg
tilbage